Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

· Aanbod: De spijzen, dranken en andere zaken die Triple 7 Trading B.V. h.o.d.n. White Tiger Foods via het Platform (de webshop) aanbiedt en door Klant kunnen worden besteld.
· AV: deze Algemene Voorwaarden Triple 7 Trading B.V..
· Bestelling: het door de Klant via het Platform gekozen Aanbod.
· Triple 7 Trading B.V., gevestigd te Breda aan de Hazepad 8-A3 is ingeschreven onder Kamer van Koophandel nummer: 90122429.
· Klant: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Triple 7 Trading B.V. de Overeenkomst sluit.
· Levertijd: de Overeengekomen tijd waarop de Bestelling klaar is om te worden afgehaald of wordt bezorgd.
· Overeenkomst: de overeenkomst tussen Triple 7 Trading B.V. en de Klant gesloten via het Platform.
· Platform: het bestelplatform (de webshop) van Triple 7 Trading B.V. waarop het Aanbod bestelbaar wordt gemaakt.
· Prestaties: alle door Triple 7 Trading B.V. op grond van de Overeenkomst te leveren zaken en diensten, waaronder in ieder geval begrepen het leveren van spijzen en/of dranken en/of werkzaamheden en activiteiten die daarmee verband houden.

Artikel 2: Toepasselijke voorwaarden

1. De AV zijn van toepassing op de gehele Bestelling, aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Triple 7 Trading B.V. en de Klant in dit verband.

2. Algemene voorwaarden, branchevoorwaarden etcetera van de Klant, zijn niet van toepassing en worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. Deze AV strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan Triple 7 Trading B.V. gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een Overeenkomst.

Artikel 3: Het aanbod

1. Het Aanbod is vrijblijvend en onder het voorbehoud ‘zolang de voorraad (c.q. capaciteit) strekt’.

2. Het Aanbod, waaronder de inhoud/samenstelling daarvan, kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Triple 7 Trading B.V. kan de juistheid en volledigheid van de op het Platform gegeven informatie over het Aanbod, niet garanderen. Triple 7 Trading B.V. streeft ernaar wijzigingen in het Aanbod zo spoedig mogelijk aan te passen in de omschrijving op het Platform.

3. Het Aanbod van Triple 7 Trading B.V. kan ingrediënten en additieven bevatten, die allergieën en intoleranties kunnen veroorzaken. De Klant is er zelf verantwoordelijk voor om zich er zeker van te stellen dat het door de Klant gewenste Aanbod niet tot allergische klachten leidt. Als een Klant allergisch is voor bepaalde voedingsmiddelen, raadt Triple 7 Trading B.V. aan om voor het plaatsen van de Bestelling telefonisch contact op te nemen met van Triple 7 Trading B.V. voor actuele allergenen informatie.

4. Het Aanbod is alleen geschikt voor directe consumptie/gebruik, tenzij anders vermeld.

5. Door Triple 7 Trading B.V. verstrekte informatie in de vorm van afbeeldingen, folders, proeven (samples) of ander informatiemateriaal hebben een informatief karakter. De Klant kan hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 4: Totstandkoming Overeenkomst

1. Triple 7 Trading B.V. is gerechtigd een Bestelling te weigeren. Zij is daarbij niet gebonden haar redenen te vermelden.

2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Klant de Bestelling heeft aanbetaald via de online betaaldienst op het Platform.

3. Wanneer de betaling van de Klant niet wordt geautoriseerd of anderszins wordt geweigerd, is er geen Overeenkomst tot stand gekomen.

4. De Overeenkomst kan uitsluitend door Triple 7 Trading B.V. worden uitgevoerd, als de Klant de gevraagde gegevens juist en volledige verstrekt. Voor de juistheid en volledigheid van de gegevens is Klant verantwoordelijk. De Klant heeft de plicht om onjuistheden of onvolledigheden in de door Klant verstrekte gegevens, onverwijld aan Triple 7 Trading B.V. te melden.

Artikel 5: Informatie over de Bestelling

1. In verband met informatie over de (status van de) Bestelling, dient de Klant na het plaatsen van de Bestelling telefonisch en per e-mail (zoals aangegeven bij het plaatsen van de Bestelling) bereikbaar te zijn voor Triple 7 Trading B.V. .

2. Na ontvangst van de Bestelling, zal Triple 7 Trading B.V. de Bestelling elektronisch aan de Klant bevestigen. Indien de Klant binnen dertig (30) minuten na het plaatsen van de Bestelling geen elektronische bevestiging heeft ontvangen, is het de verantwoordelijkheid van de Klant om daarover direct contact op te nemen met Triple 7 Trading B.V..

3. Indien (een deel van) de Bestelling van de Klant niet kan worden geleverd door een omstandigheid die aan Triple 7 Trading B.V.  kan worden toegerekend, informeert Triple 7 Trading B.V.  de Klant daar binnen een redelijke termijn over. Indien mogelijk, biedt Triple 7 Trading B.V.  de Klant een alternatief oplossing aan. In plaats van een alternatief product bestaat voor de Klant de mogelijkheid tot ontbinding van (een deel van) de Overeenkomst zoals verwoord in artikel 8 lid 1.

Artikel 6: Wijzigen/annuleren van de Bestelling

1. Vanwege de bederfelijkheid van de Bestelling, is wijzigen of annuleren van de Bestelling op verzoek van de Klant in beginsel niet mogelijk. Wijziging of annulering van de Bestelling op verzoek van de Klant is slechts mogelijk indien Triple 7 Trading B.V. dit bevestigt. Triple 7 Trading B.V. kan kosten die voortvloeien uit een dergelijke wijziging of annulering, in rekening brengen bij de Klant.

 

 • Bij annulering na de definitieve bevestiging is cliënt te allen tijde verplicht € 25,- administratiekosten te betalen
 • Bij annulering van 2 tot 1 weken voor de afgesproken leveringsdatum is cliënt verplicht 20% het openstaande bedrag te betalen.
 • Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 50% van het openstaande bedrag te betalen.
 • Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is cliënt verplicht 100% van het openstaande bedrag.
 • Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.

 

Artikel 7. Annuleringen door Triple 7 Trading B.V.

 1. Triple 7 Trading B.V. is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden iedere voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door Triple 7 Trading B.V. zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan Triple 7 Trading B.V. gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt Triple 7 Trading B.V. onder dezelfde voorwaarden aan de Klant een vervangende mogelijkheid aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode.
 2. In het geval bedoeld in lid 1 heeft de Klant het recht het door Triple 7 Trading B.V. geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 1 week na aanbod schriftelijk aan Triple 7 Trading B.V. kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.
 3. De oorspronkelijke overeengekomen Levertijd zal in geval van wijziging niet meer van kracht zijn. Een nieuwe Levertijd wordt overeengekomen.

 

 1. Triple 7 Trading B.V. is gerechtig om wegens niet nakoming van de in de overeenkomst overeengekomen aanbetaling, de Bestelling te annuleren.

 

Artikel 8: Afhalen/bezorging van de Bestelling

1. Triple 7 Trading B.V. is uitsluitend verplicht Prestaties te leveren op de locatie als overeengekomen in de Overeenkomst. Het leveren van Prestaties op andere dan de overeengekomen locatie zal slechts plaatsvinden voor zover redelijk en als Triple 7 Trading B.V. daar schriftelijk mee instemt.

2. De Klant dient op de Levertijd aanwezig te zijn op de overeengekomen afhaal-/bezorglocatie. Mocht de Klant niet voor sluitingstijd van de betreffende ophaallocatie (zoals vermeld op het Platform of zoals door Triple 7 Trading B.V. vermeld in de bevestiging van de Bestelling) aanwezig zijn of op het afgesproken tijdstip niet aanwezig zijn op de bezorglocatie, dan wordt het bestelde Aanbod teruggenomen en voor wat betreft bederfelijke onderdelen, vernietigd. De Klant zal nog steeds aan zijn betalingsverplichting van de overige 50% moeten voldoen.

3. Overschrijding van de overeengekomen Levertijd door Triple 7 Trading B.V. met meer dan 60 minuten door een omstandigheid die aan Triple 7 Trading B.V. is toe te rekenen, geeft de Klant recht op compensatie voor zover redelijk. In plaats van compensatie bestaat voor de Klant de mogelijkheid tot ontbinding van (een deel van) de Overeenkomst zoals verwoord in artikel 8 lid 1.

Artikel 9: Ontbinding van de Overeenkomst

1. De Klant heeft het recht de Overeenkomst (deels) te ontbinden indien Triple 7 Trading B.V. tekortschiet in het nakomen van (een deel van) haar verplichtingen ten aanzien van de Bestelling. In geval van (gedeeltelijke) ontbinding door de Klant, zal Triple 7 Trading B.V. het reeds door de Klant betaalde bedrag naar rato terug betalen.

2. Triple 7 Trading B.V. heeft het recht de Overeenkomst te ontbinden, indien zij door een omstandigheid die aan de Klant is toe te rekenen, de Bestelling redelijkerwijs niet kan leveren. Dit speelt onder andere (maar niet uitsluitend) indien: a) de Klant onjuiste/onvolledige gegevens verstrekt (artikel 4 lid 4); b) de Klant niet bereikbaar is in de zin van artikel 5 lid 1 en 2) de Klant niet tijdig aanwezig is in de zin van artikel 8 lid 2. Triple 7 Trading B.V. is in dergelijke gevallen niet gehouden het reeds door de Klant betaalde bedrag terug te betalen. Ook behoudt Triple 7 Trading B.V. zich voor die gevallen het recht voor de eventueel door haar geleden schade te vorderen.

Artikel 10: Klachtenregeling

1. De Klant dient klachten over de Bestelling en/of de (overige) uitvoering van de Overeenkomst, zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 24 uren nadat de Klant de gebreken heeft geconstateerd of redelijkerwijs kon constateren, schriftelijk bij Triple 7 Trading B.V. te melden.

2. Klachten over het gefactureerde/betaalde bedrag, dienen schriftelijk en in elk geval binnen 5 werkdagen na het plaatsen van de Bestelling, te worden ingediend.

 1. Indien de klacht later dan de in leden 1 en 2 van dit artikel genoemde termijnen wordt gemeld, vervalt het recht tot het indienen van de klacht.

 

 1. De klacht dient in elk geval te bevatten: een omschrijving van het tijdstip van de Bestelling en het geconstateerde gebrek. Als de melding hieraan niet voldoet, wordt de klacht niet in behandeling worden genomen.
 2. De Klant kan de klacht sturen naar het e-mailadres van Triple 7 Trading B.V., vermeld op het platform.

  6. Nadat de klacht door Triple 7 Trading B.V. is ontvangen zal Triple 7 Trading B.V. zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen een week, reageren met een ontvangstbevestiging. Triple 7 Trading B.V. streeft ernaar de klacht zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen twee (2) weken na het verzenden van de ontvangstbevestiging te behandelen.

  Artikel 11: Prijs en betaling

 

 1. De Klant is de prijs voor de Bestelling verschuldigd, zoals weergegeven op het Platform op het moment dat de Overeenkomst wordt gesloten.

  2. De Klant kan geen rechten ontlenen aan prijsdalingen na het sluiten van de Overeenkomst.

 2. De Klant is verplicht om binnen de gestelde termijn een aanbetaling te voldoen, indien vermeld in de overeenkomst. Triple 7 Trading B.V. is gerechtigd op grond van niet nakoming van deze aanbetaling de Bestelling te annuleren.

  4. Een combinatie van (promotie)acties/kortingen op de reguliere prijs, is niet mogelijk.

  5. De Klant kan aan zijn betalingsverplichting voldoen door te betalen met een online betaalmiddel dat via het Platform wordt aangeboden of via een betaallink die electronisch wordt verzonden. Contante betalingen dienen vooraf door Triple 7 Trading B.V. goedgekeurd te worden.

  6. Indien Triple 7 Trading B.V. op grond van deze AV gehouden is een (gedeelte) van de door de Klant gedane betaling terug te betalen, vindt die terugbetaling plaats op dezelfde rekening als waarvan af de betaling heeft plaatsgevonden.

 

Artikel 12: Uitbesteding

Triple 7 Trading B.V. is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de Prestaties geheel of gedeeltelijk uit te besteden aan derden. Triple 7 Trading B.V. zal bij het inschakelen van derden voor de uitvoering van de Prestaties de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij het selecteren van de derden.

Artikel 13: Gebruik van het Platform

Het gebruik van het Platform is voor eigen risico van de Klant. De Klant is er zelf verantwoordelijk voor dat zijn systemen voldoende beveiligd zijn door middel van (actuele) virusscanners en/of firewalls.

Artikel 14: Commerciële doorverkoop

1. Commerciële doorverkoop door de Klant van de door Triple 7 Trading B.V. geleverde Bestelling, voor zakelijke doeleinden in welke vorm dan ook, is verboden.

2. Voor elke overtreding van dit verbod tot commerciële doorverkoop, is de Klant gehouden tot de betaling van een contractuele boete van € 1.000,- aan Triple 7 Trading B.V.. Triple 7 Trading B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de werkelijk door haar geleden schade te vorderen.

Artikel 15: Aansprakelijkheid
1. Triple 7 Trading B.V. is slechts aansprakelijk voor toerekenbare, directe schade.

2. Triple 7 Trading B.V. is niet aansprakelijk voor: a) schade als gevolg van storingen die leiden tot verminderde/geen bereikbaarheid van het Platform; b) schade in verband met het gebruik van het Platform, waaronder, maar niet uitsluitend, schade in verband met cybercriminaliteit (virussen en dergelijken), datalekken, verlies van gegevens, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid van Triple 7 Trading B.V.. c) indirecte schade, waaronder in elk geval – maar niet uitsluitend- wordt verstaan: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill en schade door bedrijfsstagnatie.

3. De aansprakelijkheid van Triple 7 Trading B.V. voor schade aan zaken is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de Klant heeft betaald voor de betreffende Bestelling en bedraagt nooit meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Triple 7 Trading B.V. voor de betreffende gebeurtenis(sen) daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

4. De aansprakelijkheid van Triple 7 Trading B.V. voor schade door dood of letsel, bedraagt niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Triple 7 Trading B.V. voor de betreffende gebeurtenis(sen) daadwerkelijk wordt uitgekeerd.

5. Triple 7 Trading B.V. kan zich niet beroepen op een beperking van haar aansprakelijkheid, voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van medewerkers van Triple 7 Trading B.V. die belast zijn met het management of leidinggevende taken.
6. Alle verweermiddelen die Triple 7 Trading B.V. aan de met de Klant gesloten Overeenkomst ter afwering van haar aansprakelijkheid kan ontlenen, kunnen ook door haar personeel en derden die door Triple 7 Trading B.V. bij de uitvoering van de Overeenkomst zijn ingeschakeld, ten opzichte van de Klant worden ingeroepen, als ware haar personeel en als waren voormelde derden zelf partij bij de Overeenkomst.

7. De beperkingen van de aansprakelijkheid die volgen uit de leden 1 tot en met 4 van dit artikel, zijn ook van toepassing indien de Klant een natuurlijk persoon betreft die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, voor zover de wet dit toelaat.

Artikel 16: Privacy

1. Voor wat betreft de persoonsgegevens die betrokken zijn bij de Overeenkomst is de Nederlandse wet- en regelgeving, waaronder onder meer de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming, van toepassing.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht en geschillen

1. Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer worden beheerst door het Nederlands recht.

2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door een der partijen als zodanig worden beschouwd – tussen Klant en Triple 7 Trading B.V. die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de binnen het arrondissement van Breda bevoegde rechter, locatie Breda.

Artikel 18: Slotbepalingen

1. Indien en voor zover op enige bepaling van deze AV geen beroep kan worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. De nietigheid van een bepaling leidt niet tot nietigheid van de gehele Overeenkomst en/of AV.

2. Rechten en verplichtingen die voortvloeien uit enige Overeenkomst en/of AV die naar hun strekking bedoeld zijn om na beëindiging van die Overeenkomst en/of AV in stand te blijven, blijven na beëindiging onverminderd van kracht tussen de Klant en Triple 7 Trading B.V..